Văn phòng điện tử - VOFFICE Viettel: Xây dựng chính phủ không giấy

Thay vì phải có mặt thường xuyên ở trụ sở, nay ở bất kỳ đâu, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng có thể xử lý được công văn, văn bản trên máy tính hoặc máy tính bảng. Một chính phủ không giấy tờ đang dần hiện hữu sau khi văn phòng chính phủ đi tiên phong trong việc thực hiện từ những việc nhỏ để tiến tới chính phủ điện tử...